THAISERIES

ครั้งหนึ่งประเทศไทย : เบี้ยกุดชุม

การพึ่งพาตนเองของชุมชนในรูปแบบต่างๆล้วนแต่ต้องการทำเพื่อแก้ไขปัญหา หรือจัดการอะไรบางอย่างร่วมกันในชุมชน แต่ชุมชนหนึ่งทางภาคอีสาน มีวิธีการที่ต่างออกไป คือการพึ่งพาตนเองในด้านเงินตรา ที่สามารถผลิตเงินของตนเองโดยอาศัยเพียงความเชื่อใจระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อใช้ในกลุ่มหรือชุมชนของตนเองได้ เรารู้จักกันในชื่อ เบี้ยกุดชุม

มี.ค. 21 · >